Aktualności / Posted on

Bezpieczeństwo dziecka

Bezpieczeństwo i zdrowie dziecka na terenie placówki jak i poza nią to podstawowe zadania dla opiekunów oraz innych pracowników żłobka. Placówka ma za zadanie wyposażyć dzieci w nawyki unikania, zapobiegania i możliwie szybkiego pokonywania wszelkich niebezpieczeństw dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych.

 

Wychowanie dzieci w wieku żłobkowym w zakresie dbałości o własne bezpieczeństwo koncentruje się zwykle wokół kształtowania u dzieci umiejętności bezpiecznego poruszania się po placówce, placu zabaw, uświadomienia im niebezpieczeństw, zabaw w źle wybranym miejscu, niebezpiecznymi i nieprzystosowanymi do zabaw przedmiotami.

 

Opiekunowie w czasie zajęć, poprzez stosowanie ważnych metod i form pracy stwarzają dzieciom okazję do utrwalania treści związanych z bezpieczeństwem zarówno na terenie placówki jak i poza nią.

 

Dzięki pogadankom, pokazom, scenkom sytuacyjnym, przykładom z życia opiekunowie mają możliwość uświadamiania dzieciom grożących im niebezpieczeństw, zapoznania ich ze sposobami unikania zagrożeń, a także z umiejętnością radzenia sobie w niebezpiecznych sytuacjach.

 

Dziecko powinno wiedzieć że:

– nie wolno oddalać się z miejsca zabawy bez zgody i wiedzy osoby dorosłej

– nie wolno bawić się w miejscach niedozwolonych

– nie wolno podejmować niebezpiecznych zabaw, korzystać z niebezpiecznych przedmiotów

– z zabawek, przyborów i sprzętu należy korzystać zgodnie z przeznaczeniem

– uszkodzone zabawki należy oddać opiekunowi.

 

Opiekunowie:

– podczas zabaw dowolnych zwracają uwagę na zgodną i bezpieczną zabawę dzieci, zgodne korzystanie ze wspólnych zabawek.

– obserwują dzieci podczas zabaw, kierują zabawą lub ją inspirują, ewentualnie ingerują w konflikty między dziećmi

– odpowiadają za stan zabawek i sprzętu, którym bawią się dzieci.

 

Zajęcia obowiązkowe są przemyślane pod kątem bezpieczeństwa dzieci (opiekunowie muszą przewidzieć ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać)

 

Przy przemieszczaniu się grupy zachowane są wszystkie środki ostrożności. Dzieci poruszają się w parach lub tworzą pociąg. Opiekunowie nie pozostawiają dzieci bez opieki. Cały czas sprawują kontrolę nad grupą.

 

Opiekunowie są świadomi odpowiedzialności za życie i zdrowie dziecka, jaka na nich spoczywa . Troska o pełne bezpieczeństwo wychowanków jest priorytetem wszelkich ich działań.

 

W razie wypadku dziecka na terenie placówki opiekunowie są zobowiązani powiadomić dyrektora i rodziców, udzielić pomocy i wezwać odpowiednie służby.

 

Bezpieczeństwo jest bardzo ważne, dziecko wtedy czuje się szczęśliwe, wesołe i ufne.

 

Zajęcia i zabawy są realizowane w oparciu o metody aktywizujące myślenie dzieci (zabawy edukacyjne, inscenizacje teatralne, symulowane sytuacje, spotkania np. z policjantem, strażakiem czy lekarzem).

 

Bardzo ważna w tym zakresie jest współpraca z rodzicami. Opiekunowie mogą liczyć na kontynuację i utrwalenie zagadnień z zakresu zdrowia i bezpieczeństwa.

 

Dzieci wyposażone w wiedzę będą potrafiły przeciwdziałać i unikać zagrożeń.

 

mgr Katarzyna Więckowska

Bezpieczeństwo dziecka